Din Lokale Revisor indsamler, behandler og gemmer nødvendige persondata

Din Lokale Revisor sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige

Fremsendelse af personfølsomme oplysninger

Videregivelse og overladelse af persondata

Kunden har ret til at få adgang til sin persondata

Kunden har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Kunden har ret til at gøre indsigelse mod Din Lokale Revisors behandling af persondata

Generelt om kundens brug af sine rettigheder

Ret til at klage til Datatilsynet

Indsamling af oplysninger i henhold til hvidvaskloven, eller terrorfinansiering

Din Lokale Revisor - Preben Schnoor

DIN LOLKALE REVISORS PERSONDATAPOLITIK

Denne persondatapolitik er gældende for eksisterende og kommende kunder hos Din Lokale Revisor. Den omfatter ikke færden på hjemmesiden www.dinlokalerevisor.dk. Cookies & data indsamles ifm brug af siden, og de slettes ikke automatisk. Persondatapolitikken er senest opdateret den 23/12 2018.

Din Lokale Revisors kontaktoplysninger
Din Lokal Revisor, Preben Schnoor, Keglekærvej 60, 7100 Vejle, Cvr nr. 969808682, mail sendes til kontakt@dinlokalerevisor.dk, Telefonisk henvendelse til 28919946. Åbningstiderne er mandag – torsdag mellem 09:00 – 15:00, fredag mellem 09:00 -13:00, eller efter nærmere aftale. Husk at bliver du kunde skal din idenditet dokumenteres i form af billedID og din bopæl i form af sygesikringsbevis, så vi kan overholde gældende regler.

Der anvendes denne type data om kunden

Din Lokale Revisor bruger de persondata, som kunden giver, eller giver adgang til, til løsning af den aftalte opgave. Det inkluderer også persondata, der fremgår af kundens skattemappe og bankkonti, fsv. kunden giver adgang hertil. Det drejer sig primært om oplysninger om kundens økonomiske, skattemæssige og forretningsmæssige forhold.

Din Lokale Revisor indsamler, behandler og gemmer de persondata, der er nødvendige til at løse de aftalte opgaver. Det gælder oftest de oplysninger, der er tilgængelige i Skattemapperne, Personbogen, Tinglysningsbogen og i Virk.dk. Særlig lovgivning kan kræve indsamling af data, der er nødvendige for Din Lokale Revisors løsning af aftalte opgaver. Din Lokale Revisor er ved etablering af et kundeforhold forpligtet til at indsamle oplysninger efter reglerne i hvidvaskloven. For at overholde disse regler skal Din Lokale Revisor have oplyst kundens identitet i form af kopi af forevist billedlegitimation, f.eks. pas, eller kørekort, og have bekræftelse af aktuel adresse, f.eks. kopi af sygesikringsbevis, eller aktuelle adresseoplysninger fra skattemappen. Herud over indhenter Din Lokale Revisor også dokumentation for og registreringer af transaktioner, der gennemføres som led i en forretningsforbindelse eller en enkeltstående transaktion. Får Din Lokale Revisor mistanke om, at kunden begår hvidvask eller foretager terrorfinansiering, indhentes der dokumenter og oplysninger og undersøgelser heraf samt registrering i den forbindelse for at af- eller bekræfte mistanken. De indhentede oplysninger om kunden vil alene blive brugt til at opfylde Din Lokale Revisors forpligtelser efter hvidvaskloven. Oplysningerne kan derfor blive videregivet til SØIK.

Persondata slettes, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var årsagen til indsamlingen. Som udgangspunkt vil det ske 1 – 3,5 år efter endt kundeforhold. Kundedata i form regnskabsmateriale og hertil knyttede data opbevares i mindst 5 år på grund af reglerne i bogføringsloven og hvidvaskloven.

Personfølsomme oplysninger bliver fremsendt via Gmail (Google), eller andre mailsystemer, der har en standardkryptering (TLS). Din Lokale Revisor er ikke ansvarlig for modtagerens e-mail, herunder hvorvidt den kan sende og modtage krypteret mail. Din Lokale Revisor er ansvarlig for at de fra kunden modtagne personfølsomme oplysninger opbevares iht. den gældende lovgivning om opbevaring af persondata. Anviser kunden andre måder, hvorpå kunden ønsker at kommunikationen skal ske, følges denne anvisning, så vidt det er muligt.

Din Lokale Revisor videregiver og overlader persondata til samarbejdspartnere og andre aktører, hvis det vurderes at være nødvendigt for at opfylde kundeaftalen. Din Lokale Revisor kan i den forbindelse vælge at benytte eksterne udbydere af software, det være sig hosting, backup af data, sikkerhed og opbevaring af data, eller udbyder af relevant assistance til brug for udførelse af arbejdet. Når dette vælges, sker det ud fra en konkret bedømmelse. Din Lokale Revisor bærer stadig ansvaret for, at kundens personfølsomme oplysninger behandles efter gældende lovgivning og persondatapolitikken. Din Lokale Revisor videregiver ikke persondata til markedsføringsformål, til ikke aftalte formål, eller til formål, der ikke er en naturlig følge af kundeaftalen, eller hvor der ikke er indhentet konkret samtykke fra kunden. Kunden kan til enhver tid bede om at få stoppet videregivelsen af personoplysninger, uanset at det er aftalt, eller kunden på anden vis har samtykket til det. Er Din Lokale Revisor iht. gældende lovgivning retligt forpligtet til at videregive persondata, herunder en lovpligtig indberetning til en myndighed bliver kundens samtykke hertil ikke indhentet.

Kunden har til en enhver tid ret til at få oplyst hvilke data Din Lokale Revisors behandler om vedkommende, hvor dataene stammer fra, og hvad de anvendes til. Kunden kan ligeledes få oplyst, hvor længe vi opbevarer persondata, og hvem, der modtager data om kunden.  Af hensyn til beskyttelse af andre personers privatliv, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder kan den enkelte kundes adgang være begrænset. Kunden gør brug af sin ret ved at henvende sig til Din Lokale Revisor.

Hvis kunden mener, at de persondata Din Lokale Revisor har om kunden, er unøjagtige eller urigtige, kan kunden få dem rettet ved at rette henvendelse til Din Lokale Revisor. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette persondata. Det gælder fx, hvis kunden trækker sit samtykke tilbage. Hvis kunden mener, at data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, de er indhentet til, kan kunden bede om at få dem slettet. Tilsvarende hvis kunden mener, at persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Kunden har ret til at gøre skriftlig indsigelse mod behandlingen af persondata. Kunden kan også gøre skriftlig indsigelse mod videregivelsen af data. Hvis kundens indsigelse er berettiget, stoppes behandlingen og kundens data slettes, medmindre vi efter anden lovgivning er retlig til at opbevare dem.

Hvis kunden ønsker at få adgang til, rettet i, slettet afgivne/indhentede data, eller at gøre indsigelse mod Din Lokale Revisors databehandling, undersøges det om dette er muligt. Kunden får svar på sin henvendelse så hurtigt som muligt efter kundens henvendelse er modtaget skriftligt.

Kunden har ret til at klage til Datatilsynet, hvis kunden mener, at Din Lokale Revisors behandling af personoplysninger ikke lever op til lovgivningens krav.

Din Lokale Revisor er ved etablering af kundeforholdet forpligtet til at indsamle oplysninger efter reglerne i hvidvaskloven. For at overholde disse skal Din Lokale Revisor oplyst kundens identitetsoplysninger i form af kopi af forevist billedlegitimation, f.eks. pas, eller kørekort, bekræftelse af aktuel adresse f.eks. kopi af sygesikringsbevis, eller aktuelle adresseoplysninger fra skattemappen. Herud over indhenter Din Lokale Revisor også dokumentation for og registreringer af transaktioner, der gennemføres som led i en forretningsforbindelse eller en enkeltstående transaktion. I tilfælde af mistanke om, at kunden begår hvidvask eller terrorfinansiering, indhentes dokumenter og registreringer vedrørende gennemførte undersøgelser til af- eller bekræftelse af mistanken. De indhentede oplysninger om kunden vil alene blive brugt til at opfylde Din Lokale Revisors forpligtelser efter hvidvaskloven. Oplysningerne kan blive videregivet til SØIK mistanken om kundens deltagelse hvidvask eller terrorfinansiering.